Salg og levering

Salg- og leveringsbetingelser version 01

1. Anvendelse og gyldighed
Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre anden skriftlig aftale er indgået. Enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i købers ordre, købsbetingelser eller lignende, anses for ikke værende gyldig med mindre anden skriftlig accept foreligger fra sælgers side.

2. Tilbud
Skriftligt tilbud fra sælger er, gældende 4 uger fra tilbudsdato, såfremt intet andet er anført. Købers accept af tilbuddet skal være sælger skrifteligt i hænde inden acceptfristens udløb.

3. Ordrer
En ordre er først bindende for sælger, når sælgers ordrebekræftelse skrifteligt modtages af køber. Såfremt køber har indsigelser mod ordrebekræftelsen, skal disse foreligge skriftligt og være sælger i hænde senest 3 dage efter ordrebekræftelsens dato.

4. Teknisk dokumentation

Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende ordren, materiellet eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den den ene part til den anden, tilhører den part, som har udleveret dem. Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, der var formålet med overdragelsen. Uden samtykke fra den anden part må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab

5. Priser
Aftalte priser er excl. moms. Med mindre andet er aftalt sker salget ab fabrik, excl emballage. Sælger forbeholder sig ret til at justere den tilbudte salgspris, såfremt der måtte være efterfølgende prisændringer på anvendte materialer, legeringstillæg mv., indkøbspriser, transport, energi m.m.

6. Betaling
Betaling skal ske, såfremt intet andet er aftalt, være sælger i hænde senest 14 dage fra fakturadato. Sælger forbeholder sig dog retten til at ændre betalingsbetingelserne i tilfælde af, at sælger kommer i besiddelse af oplysninger, som viser, at købers betalingsevne er svækket. Enhver forsinkelse af betalinger giver endvidere sælger ret til at tilbageholde yderligere levering og frigør sælger for enhver anden kontraktlig forpligtelse. Der tilskrives køber morarenter efter de til en hver tid gældende regler i renteloven ved for sen forfaldsdato, dog minimum 2% pr. påbegyndt måned.

7. Leveringstid
Leveringstiden fastsættes endelig i ordrebekræftelsen. Leveringstiden regnes fra sælgers ordrebekræftelse, dog tidligst fra det tidspunkt, sælger har modtaget alle specifikationer, herunder godkendte tegninger med angivelse af relevante data herunder mål og dimensioner. Såfremt disse specifikationer ikke er modtaget ved ordrebekræftelsen, beregnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor sælger har modtaget disse.

Hvis det er aftalt, at leverancen skal ske efter nærmere angivelse fra køber, f.eks. med hensyn til mængde eller leveringstid for delleverancer, skal angivelsen være sælger i hænde på det aftalte tidspunkt.

Sker dette ikke, er sælger berettiget til at hæve købet for den resterende del af kontrakten og kræve erstatning for tabet. Sælger kan i stedet vælge at fastholde købet med hensyn til den resterende leverance. Levering sker i så fald på et af sælger fastlagt tidspunkt. Såfremt der ikke er aftalt en leveringstid, skal sælger snarest muligt efter modtagelsen af købers afkald eller specifikation oplyse sin leveringstid. Eventuel overskridelse af leveringstiden (forsinkelse) berettiger ikke køber til erstatning af nogen art.

8. Leverancens omfang
Sælger er berettiget til over- eller underlevering på indtil 10% af det bestilte kvantum, hvor andet ikke er aftalt skriftligt. Over/underlevering indenfor de anførte grænser har ikke prismæssige konsekvenser. Har sælger og køber indgået aftale om specialprofiler, og specialprofilerne henstår på lager, skal disse være afhentet inden 6 mdr.

9. Tolerancer
Her gælder sælgers, såfremt andet ikke skriftligt er aftalt, standardtolerancer på mål og dimensioner.

10. Værktøjer

Såfremt der til brug for produktionen må fremstilles værktøj, vil disse værktøjsomkostninger blive debiteret køber, såfremt andet ikke skriftligt er aftalt. Værktøjerne er konstrueret som en del af sælgers maskinudstyr og er sælgers ejendom. Debiterede værktøjsandele er i alle tilfælde kun en del af de totale omkostninger ved fremstillingen af værktøjerne. Køber betaler kun for retten til at få produceret på værktøjerne.​

11. Sælgers ansvar og købers forpligtelser
Sælger er ikke ansvarlig for, om en leverance til køber egner sig til det påtænkte formål. Ej heller er sælger ansvarlig for rådgivning overfor køber i forbindelse med udarbejdelse af tegninger eller projektering.

Sælgers risiko for en leverance ophører, når denne overgives til en selvstændig fragtfører med henblik på videre transport frem til køber.

Køber er forpligtet til, så snart denne har modtaget leverancen, at foretage de nødvendige undersøgelser til konstatering af, at leverancen er sket i henhold til kontrakten. Vil køber reklamere over leverancen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor sælger. Dette skal ske straks efter, at manglen er konstateret, eller burde have været konstateret ved iværksættelse af sædvanlige undersøgelsesforanstaltninger, dog senest 3 dage efter modtagelsen. Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader, skal køber ved modtagelsen af leverancen give fragtbrevet påtegnelse herom.

I tilfælde af, at sælger i medfør af ovenstående bestemmelser er ansvarlig for en defekt ved det leverede, er købers misligholdelsesbeføjelser begrænset til krav om genlevering eller efterlevering. Såfremt sælger ikke er i stand til at genlevere eller efterlevere, har køber krav på tilbagebetaling af den betalte købesum mod at stille leverancen til sælgers disposition.

Køber kan således ikke, udover krav om genlevering eller efterlevering, henholdsvis tilbagelevering af ydelserne, stille krav om erstatning. Køber kan ikke stille krav om erstatning ved indirekte skader, produktionsstop, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt leverance, dagsbøder og andre direkte og indirekte tab.

12. Ansvarlighed

Sælger er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som sælger er uden indflydelse på, herunder manglende eller forsinket levering fra sælgers leverandører eller andre leveringshindringer, herunder force majeure. Som force majeure anses blandt andet følgende forhold hos sælger eller sælgers leverandører: Naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmaterialer, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang, strejker, lockout, ildebrand eller beskadigelse af sælgers produktionsapparat. Sælger har i tilfælde af leveringshindring, omfattet af nærværende bestemmelse, valget mellem at hæve handlen eller en del heraf, eller levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet.

13. Returvarer
Har sælger skriftelig accepteret en leverance som værende mangelfuld, sker returneringen af denne leverance for sælgers regning og risiko, forudsat køber overholder sælgers vejledning vedrørende emballering og forsendelse. Returvarer skal returneres til sælger i original og ubeskadiget emballage. I fald den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, er det købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning.

Ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som ved sælgers fremsendelse til køber. Sker returneringen af leverancen ikke på den måde, som sælger har foreskrevet, og beskadiges leverancen som følge heraf, fortabes købers mangels indsigelser ligesom køber selv er forpligtet til at betale transporten til sælger.

14. Annullering og ændringer
Køber er ikke berettiget til at annullere eller ændre en afgivet ordre, medmindre sælger undtagelsesvis skriftligt accepterer dette. I tilfælde af accept af annullering eller ændring, skal køber erstatte sælgers meromkostninger og tab ved annulleringen, dog minimum et beløb, svarende til 10% af den aftalte købesum excl. merværdiafgift. I andre tilfælde, det vil sige, hvor sælger ikke skriftligt har accepteret en annullering eller en ændring, er køber forpligtet til at stille sælger som om ordren var blevet behørigt opfyldt, og således betale sælger den aftalte købesum med fradrag af sælgers sparede omkostninger.

15. Produktansvar
TJ Technology A/S er dækket af lovpligtig produktansvarsforsikring, som er gældende i Europa. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, konsekvenstab indirekte skader, produktionsstop, tabt arbejdsfortjeneste, tabt leverance, dagsbøder og andre direkte og indirekte tab. Ethvert ulovbestemt produktansvar, udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning, er således udtrykkeligt fraskrevet.

16. Værneting m.v.

Eventuelle tvister som udspringer af leverancer fra TJ Technology A/S, skal afgøres efter dansk retspraksis og ved de danske domstole med retten i Viborg som værneting.​

Ny samarbejdspartner?​

Ønsker du at indgå i et samarbejde eller høre nærmere om det, så kontakt os på telefonen eller send os en mail eller benyt vores formular.​

 
 
 
 
Vedhæft fil
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Over 30 års erfaring

TJ Technology A/S har over 30 års erfaring i at arbejde med bukning og svejsning.

Fleksibel underleverandør

Som underleverandør er vi altid fleksible og imødekommende.

​Fra idé til produkt

Vores teknikere kan hjælpe jer lige fra idéfasen til det færdige produkt.

​Rørbukning af alle materialer

Med vores mange maskiner kan vi tilbyde rørbukning af alt materiale.

Skriv til os

 
 
 
 
Vedhæft fil
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

TJ Technology A/S

Gl. Aalborgvej 39 Løvel
​8830 Tjele


CVR: 36393912 

Kontakt

☎ Telefon: 22 36 87 50

☎ Telefon: 60 43 53 33

✉ E-mail: salg@tj-technology.dk

Følg os

facebook​   linkedin

Vores facebookside